دینو (بررسی و تحلیل سرودی به زبان گورانی)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

فردوسی

چکیده

آیین زروانی از کهنترین آیینهای بشری است که با زندگی و اندیشه های ابتدایی انسان درپیوند است. یکی از برجسته ترین آموزه های این آیین باور به سرنوشت و بخت و تأثیر سپهر و روزگار در زندگی انسان است. هرچند در متون اوستایی از این آیین چندان یاد نشده است، اما در متون پهلوی جایگاهی مهم دارد که از این طریق به متون فارسی زردشتی، فارسی و عربی راه یافته است. یکی از مهمترین منابع مطالعاتی درباب آیین زروانی زبان، فرهنگ و ادبیات گورانی است. گذشتة این زبان به روزگار هخامنشی برمی-گردد و تا به امروز پایدار مانده و ادبیاتی غنی و پربار دارد. سرود «دینو» یکی از نمونه های زروانی در فرهنگ گورانی است. گفتگوی شاعر با روستای محل سکونت خود، روزگار و فلک در این سرود سرشار از اندیشه های زروانی در شکایت از روزگار است. در این مقاله به شیوه ای توصیفی به معرفی متن گورانی، آوانگاری، ترجمه، واژه شناسی و تحلیل این سرود پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Dinu” (Studying and Analyzing a Song in Gurani Language)

نویسنده [English]

  • Arash Akbari Mafakher
چکیده [English]

Zurvanism is one of the oldest sects related to primitive human life style and thoughts. One of the most outstanding doctrines of this sect is determinism and believing in the influence of fate on human destiny. Although there are few traces of Zurvanism in the Avestan texts, they assume a prominent position in Pahlavi texts through which they find their way into Arabian and Persian literature. One of the most important sources of investigation about this system of thought is the Gurani culture and literature. This language dates back to Achaemenid era. “Dinu” is an example of Zurvanist influence on the Gurani culture. In a dialogue between the poet and the village of his residence, he is complaining about his fate and fortune. This paper introduces, transcribes, translates and examines the lexis of this song using a descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Dinu”
  • Zurvanism
  • Gurani language
  • fate
CAPTCHA Image