پیکرکی همسانِ نوزاد

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

پس از زاده شدن رستم با آن کیفیت خاص که در شاهنامه آمده است، پیکرکی (عروسکی) از نوزاد از پرنیان درست می‌کنند و بر چهرۀ او نقش ناهید و مهر می­نگارند، بر بازوانش اژدهایی تصویر می‌کنند و به دست او چیزی همانند چنگال شیر می‌دهند. عروسک را بر سمندی می‌نشانند و برای زال به زابلستان می­فرستند. درست نظیر این پیکرک، بنا بر روایت گرشاسپ­نامه هنگام زاده شدن سام از پرند درست می‌کنند و او را بر اسبی می‌نشانند و به حضور گرشاسب می‌فرستند. پرسش این است که آیا رساندن خبر زاده شدن نواده بزرگان و به‌خصوص پهلوانان الزاماً با فرستادن پیکرک نوزاد صورت می‌گرفته است؟ چرا در این مورد از نگارگری بهره نمی‌جستند؟ در این مقاله کوتاه این دو پرسش مهم مطرح‌شده تا پژوهشگران برای آن پاسخی درخور بیابند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Effigy of the Newborn

نویسنده [English]

  • Jaleh Amozegar
University of Tehra
چکیده [English]

Abstract
Following the birth of Rostam through the particular quality presented in Shahnameh, an effigy (doll) of the newborn was made adorned with the pattern of sun and sigil, with a dragon drawn on its arms and a lion claw held in its hand. The doll was placed on a horse and sent to Zaal, in Zabolestan. According to Garshasp Naameh, a similar figure was made of silk when Saam was born, then placed on a horse and sent to Garshasp. The question here is that were the news of the birth of heroes’ grandchildren sent via sending a doll of the newborn? Why has not this been done using miniatures? These two important questions are posed in this study so that scholars may find a worthy answer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rostam
  • Newborn Effigy
  • Saam
  • Garshasp Nameh
CAPTCHA Image