خوانش اکوفمینیستی « زنان بدون مردان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

اکوفمینیسم از تالقی جنبش های محیطزیستی و مود سوم فمینیسم سر برآورد و موفقیت در دستیابی به
ِف
اهدا این دو جنبش را به هم پیوند زد . اکوفمینیستها تالش میکنند پیوند میان زن و طبیعت را چه
مبتنی بر رویکرد ذات گرایانه و چه مبتنی بر رویکرد ساختگرایانه تا عار اسروره دنبال کنند. زنان و
مسای آنها در داستانهای شهرنوش پارسیپور محوریت دارند. از سوی دیگر به وی ژه در داستان زنان
بدون م دان ذهن و زندگی زنان بهنوع ی با طبیعت بهویژه با درخت، گره خورده است. اود این
گره خوردگی زمانی است که زنان داستان، نّستین گام ها را در جهت رهایی از سلره و رسیدن به آگاهی
و ورود به جامعه برمی دارند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی یافتن مناسبات مردان و زنان
و رابره و پیوند زنان با طبیعت در این داستان است. نتایج این تحقی، نشان داد زنان با گریز از سلرۀ
فرهنگ مردساالرانه به معرفت زنانه نسبت به خود، بدن خود و جامعه دست پیدا می کنند. این به معنای
گریز مرل، از مردان نیست، بلکه گرایش طبیعی به باروری ممکن است آنها را بهسوی مردان بازگرداند؛
اما برخی از شّایتهای زن داستان که نسبت به مردان خوش بینی الزم را ندارند مسیری دیگر پیش
میگیرند و آن، پیوستن به طبیعت و باروری در عین بکارت است؛ شیوه ای که آنها را با طبیعت بکر و
دوشیزۀ مادران مقدس در تاریخ و اسروره پیوند می زند. در این داستان شاهد رابره نامناسب مردان
اقتدارگرای این داستان همزمان نسبت به زنان و طبیعت هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ecofeministic Reading of “Women without Men”

نویسنده [English]

  • zahra parsapoor
Associate Professor in Persian Language and Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Blending environmental movements with third-wave feminism formed
ecofeminism, which tied up the aims of the two movements. Ecofeminism
tries to trace the relationship between women and nature, either from an
essentialist approach or from a structuralist viewpoint, back to the age of
mythology. Women and their related affairs play an important role in
Shahrnoush Parsipour’s stories. Furthermore, in “Women without Men”,
thoughts and lives of female characters of the story are tied to nature, especially
to trees. Its climax is where the women of the story, in a traditional-minded
society, take initial steps to liberate themselves from any domination, become
conscious, and enter society. Employing a descriptive-analytic approach, this
study sought to understand men/women relationships, on the one hand, and
women/nature relation, on the other hand. The results show that women
become aware of their own femininity, their own body, and their society by
escaping the domination of patriarchal culture. But it is not mean complete
freedom from men. Their instinctive inclination to procreation returns them
to men. Although a few female characters who are not optimistic about men,
take different way which is joining nature and virgin birth; this is a way which
relates them to pristine nature and sacred mothers throughout history and
mythology. In this story, inappropriate relations of authoritarian men to
women and nature could be seen at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecofeminist
  • Shahrnoush Parsipour
  • Women
  • Nature
CAPTCHA Image