فخریه در ادب فارسی (واکاوی گونه‌شناختی فخریّه و زیرگونه‌های آن با نگاهی به گونه‌های هم‌سنگش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

فخریّه که تسامحاً در ادبیات فارسی مفاخره نامیده می‌شود، یکی از آن دست گونه‌های ادبی است که در منابع کهن جزو اغراض شعری به حساب آمده است. نظر به اینکه اصلی‌ترین فخریّات در ادبیّات فارسی عمدتاً فخر به شاعری و قدرت سخنوری است و زمینة پیدایش‌اش، بیشتر رقابت‌های صنفی در خاستگاه‌های قدرت و بعضاً سرخوردگی‌های فردی و اجتماعی بوده است، با برخی گونه‌ها و همچنین اغراض و موضوعات ادبی مربوط به این خاستگاه مثل مدحیّه‌ها، قسمیّه‌ها و شکواییّه‌ها، هماهنگی‌ و هم‌سنگی‌ دارد، به طوری که گاه در هم آمیخته می‌شوند و در قالب یک اثر ارائه می‌گردند. البته باید خاطرنشان کرد که بنا به تعریف و نگاه ما در این مقاله، فخریّه آثار دیگری را نیز شامل می‌شود که تا به امروز یا شناخته نشده‌اند یا از زیرگونه‌های فخر به شمار نمی‌آمده‌اند. تحقیق حاضر در پی آن است که با اتّکا به مبانی نظری لازم در این تحقیق و تتبّع در نمونه‌های متنوّع آن و گونه‌های همسنگش به تعریف و دسته‌بندی علمی‌تری دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Typological Analysis of Fakhrieh and its Subgenres by Exploring Similar Genres

نویسنده [English]

  • Saeid Shafeieoun
University of Isfahan
چکیده [English]

Fakhr which is loosely called boasting poem is Persian literature is one of those literary genres which has been regarded among poetic intentions in ancient sources. Since the most famous Fakhriāt in Persian literature consist of boasting about poetic art and eloquence and they are mostly originated from professional rivalries or personal and social desperations, they show some similarities with other genres and literary intentions belonging to this origin like eulogies, oaths and elegies. Such similarities are so much that these works were sometimes mixed with each other and appeared in the form of a single work. However, according to our definition and argument in this paper, Fakhr includes other works which either have not been known to date or were not classified under this genre. This study aims to achieve a more scientific definition and classification of this genre by focusing on necessary theoretical elements and also exploring its various instances and similar genres.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genre classification
  • Fakhrieh
  • Monāfereh
  • Mofākhreh
CAPTCHA Image