نقد و بررسی ترجمه کتاب التفضیل بین بلاغتی العرب و العجم

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور

چکیده

رساله ی التفضیل بین بلاغتی العرب و العجم، از مهمترین رسالههای بلاغی قرن چهارم هجری است که توسط دکتر سیروس شمیسا، با عنوان برتری بین بلاغت عرب و عجم به فارسی ترجمه شده و همراه با متن عربی، به صورت دوزبانه در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار گرفته است. مترجم رساله، مقدمه و تعلیقاتی را نیز بر ترجمهی خود افزوده که ضمن آن، گاه مطالب مناقشهانگیزی مطرح شده است. مهمترین این مطالب، مسالهی انتساب رسالهی التفضیل... به ابواحمد عسکری یا خواهرزادهاش، ابوهلال عسکری است. مقالهی حاضر به بررسی ترجمه و مقدمه و تعلیقات مترجم اختصاص یافته و در سه بخش تنظیم شده است: در بخش نخست، استدلالهای مترجم را به سود انتساب رساله به ابوهلال عسکری به تفصیل بررسی میکنیم. بخش دوم به بررسی مقدمه و تعلیقات مترجم اختصاص دارد و در بخش پایانی به بررسی ترجمهی رساله خواهیم پرداخت. ذکر این نکته ضروری است که از آنجا که ترجمهی دکتر شمیسا از این متن، ترجمهای روان و قابل اتکاست و به ندرت خطایی غیرقابل اغماض در آن به چشم میخورد، تکیهی اصلی مقالهی حاضر بر مقدمه و تعلیقات مترجم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Persian Translation of Al-Tafzil Bayn Balaghati al-Arab va al-Ajam

نویسنده [English]

  • davood emarati moghaddam
Assistant Professor in Persian Language and Literature, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

The Al-Tafzil bayn Balaghati al-Arab va al-Ajam is one of the most important
books of 4th century AH. The book has been translated into Persian by Siroos
Shamisa. The translator has added an introduction and some notes to his
translation in which some contentious controversies have been brought about.
One of the most controversial issues is attributing the book to Abu Ahmad
al-Askari or his nephew, Abu Hilal. The present study examines the
translator's introduction and notes. It is divided into three parts. In the first
part, the arguments for the attribution of the book to Abu Hilal is examined.
Second part is dedicated to the examination of translator's introduction and
notes. At last, the accuracy of translation is evaluated. It should be noted that
since the translation is mostly accurate and there is no fundamental change in
it, the concentration of this article is on translator's introduction and notes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Ahmad al-Askari
  • Abu Hilal al-Askari
  • al-Tafzil
  • Rhetoric
CAPTCHA Image