نظریه و متن ادبی (آسیب شناسی مقالات منتشرشده بر پایۀ آرای گریماس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده

گریماس یکی از نظریه ­پردازان ساختارگرای حوزۀ روایت است که آرای او در این حوزه، بسیار زیاد مورد استناد پژوهشگران قرار گرفته است. نظریۀ روایی او به دلیل تقسیم ­بندی­های خاصی که دارد، درخور توجه است. این پژوهش با شیوۀ توصیفی- تحلیلی به آسیب­شناسی بیش از 60 مقالۀ پژوهشی که تا سال 1400 در نشریات داخلی چاپ شده­ اند، پرداخته است. ضرورت انجام این پژوهش در برداشت­های نارسا و ناقصی است که از نظریۀ گریماس شده و باعث شکل­ گیری پژوهش­هایی قالب­ بندی شده و به دور از تحلیل و تفسیر شده است. نتایج حاکی از آن است که عموم پژوهش­ها بر اساس نظریۀ گریماس، با ارجاع به اصل کتاب او نبوده و اکثراً با مراجعه به مقالات یا کتاب ­هایی که به نوعی به آرای گریماس پرداخته ­اند، صورت گرفته است. در برخورد با نظریۀ گریماس، متن ادبی نادیده گرفته شده و متن در حکم، تمرین نقدگونه ­ای است برای اثبات نظریه؛ خود پژوهشگران نیز در مقالات خود گاه به صورت برجسته به این نکته که پژوهش انجام گرفته انطباق کامل با الگوی گریماس دارد به شیوه ­های مختلف اشاره کرده ­اند که نشان از عدم درک درست از انجام پژوهش­های نظریه ­محور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary Theory and Text: A Critical Review of Articles Published using Greimas’ Theories

نویسندگان [English]

  • hiva hassanpoor 1
  • boshra hosseini 2
  • negin ganji 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Kurdistan
2 Master of Persian Language and Literature, University of Kurdistan
چکیده [English]

Greimas is a narrative structuralism theorists whose views have been widely
adopted by researchers. His narrative theory is noteworthy due to its particular
divisions. This descriptive-analytical study provides a pathological review of
more than 60 research articles published in Iranian journals up to 2021. This
research is significant due to the incorrect understandings of Greimas’ theory
that have led to conducting certain structured researches with incorrect
analyses and interpretations. The results suggest that most of such researches
are not based on Greimas's theory as they have not referenced to his original
book but the articles or books mentioning Greimas's opinions. When it comes
to Greimas's theory, it is evident that the literary text has been ignored and
the text has been used as a critical practice to prove a theory. Sometimes, the
researchers clearly implied that the research fully agrees with the Greimas's
pattern, a sign of improper understanding of the way to conduct as theoretical
research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Theory
  • Greimas
  • Excessive Theory Orientation
  • Pathology
CAPTCHA Image