از یتیم داستانی تا قورچی تاریخی (اثبات هویّت ناشناختۀ حسین کُرد شبستری بر پایۀ شواهد تاریخی و ادبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

حسین کُرد شبستری از محبوب‌ترین پهلوانان متأخّر در ادب حماسی فارسی است و بنا بر شواهد اخیر، گزارشی که برای مدّت‌ها از احوال و نبردهای او در ایران تحت عنوان داستان حسین کُر شبستری مشهور شده، خود بخش چهارم از حماسۀ دیگری با عنوان یتیم‌نامه بوده که هنور به شکل جامع منتشر نشده است. عمق بی‌توجّهی به وجوه مختلف یتیم‌نامه تا جایی است که هنوز هویّت تاریخی حسین کُرد به عنوان پهلوان محوری روایت ناشناخته مانده و مایۀ اظهار نظرهای ناصوابی هم شده است. پژوهش حاضر به روش استقرایی و با تکیه بر شواهد نویافتۀ منابع تاریخی و ادبی، به ارزیابی داده‌های داستانی پرداخته است. مطابق با برآیندهای طرح‌شده و تأیید قراین تاریخی و ادبی، حسین کُرد شبستری در واقع همان حسین‌بیگ تبریزی، قورچی خاصّۀ شاه‌عبّاس بوده است که در روایت داستانی به عنوان یتیم معرّفی شده است. پژوهش حاضر به روش استقرایی و با تکیه بر شواهد نویافتۀ منابع تاریخی و ادبی، به ارزیابی داده‌های داستانی پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From Fictional Yatim to Historical Qurchi (Recognizing the Unknown Identity of Hossein Kurd Shabestari, Based on Historical and Literary Sources)

نویسنده [English]

  • milad jaafarpoor
چکیده [English]

Hossein Kurd Shabestari is one of the most popular heroes in contemporary Persian epic literature. According to recent evidence, the report of his life and battles in Iran, which has been identified for several years as “the story of Hossein Kurd Shabestari”, is the fourth part of another epic entitled Yatimnameh. A comprehensive edition of the work has not yet been published. Ignoring the various aspects of Yatimnameh has resulted in the ignorance of the historical identity of Hussein Kurd as the protagonist of the narrative, and in turn the incorrect comments and ideas about the character. This study evaluated the data obtained from the new historical and literary sources. According to the results, Hossein Kurd Shabestari is Hossein Beyg Tabrizi, Shah Abbas's special bodyguard (Qurchi), who is described in the narrative as a Yatim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid
  • Yatim
  • Royal Bodguard
  • Hossein Kurd Shabestari
  • Hossein Beyg Tabrizi
  • Source Evaluation
CAPTCHA Image