برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی

2 فردوسی مشهد

3 دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی

چکیده

سرزمین هند مهد ادیان گوناگونی بوده که مهم‌ترین و رایج‌ترین آن دین هندوست. این دین از مکاتب عرفانی مختلفی تشکیل شده و مکتب ادوایته ودانته یکی از مهم‌ترین مکاتب در دین هندوست. در مکتب ادوایته ودانته آتمن به معنای «انسان» و برهمن به معنای «خدا» ست و در این مکتب میان آتمن و برهمن نوعی این همانی برقرار است. بیدل دهلوی شاعر بزرگ قرن یازدهم در روزگار رواج مکتب ادوایته ودانته در سرزمین هند می‌زیسته، او زبان سانسکریت را می-دانسته و به آداب و رسوم و عرفان و مذهب مردمان زمانه‌اش آگاهی و شناخت داشته است. در مثنویهای او مفاهیم و واژگانی از جمله «عدم و نیستی»، «عقل و آگاهی» و «انسان و خدا» بسامد بالایی دارند. این اصطلاحات به چه مفهومی در مثنویهای او به کار رفته است؟ ما برای پاسخ به این پرسش‌ با رجوع به منابع عرفانی مهم هند این مفاهیم را در مثنویهای بیدل بررسی کرده‌ایم. با نظر به انطباق تعاریف بیدل از انسان و خدا با منابع عرفانی هند، بازتاب این مفاهیم را در مثنویهای بیدل می‌توان دید. بیدل عدم و نیستی، عقل و آگاهی و انسان و خدا را در معنایی نزدیک با آموزه‌های مکتب اداویته ودانته به کار می‌برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Persian equivalents of Atman and Brahman in Bidel's Masnavis According to the teachings of the school of Advaita Vedanta

نویسندگان [English]

  • Golnaz Mirsalari 1
  • maryam salehinia 2
  • Maryam Salehinia 2
  • Fayyaz Gharaei 3
1 PhD student
3 Associate Professor of Comparative Religions and Mysticism
چکیده [English]

The land of India has been the cradle of various religions, the most important and most common of which is Hinduism. This religion is composed of different mystical schools and the school of Advaita Vedanta is one of the most important schools in Hinduism. In the school of Advaita Vedanta, Atman means "man" and Brahman means "God", and in this school, there is a kind of identity between Atman and Brahman. Bidel Dehlavi, the great poet of the 11th century, lived in India at the age of the spread of the school of Advaita Vedanta, he knew the Sanskrit language and was aware of the customs, mysticism and religion of the people of his time. In his Masnavi, some concepts and words such as "non-existence", "intellect and consciousness" and "man and God" have a high frequency. In what sense are these terms used in his Masnavi? To answer this question, we have examined these concepts in Bidel's Masnavi by referring to important Indian mystical sources. Considering the adaptation of Bidel's definitions of man and God to the mystical sources of India, the reflection of these concepts can be seen in Bidel's Masnavi. Biddle uses non-existence, intellect and consciousness, and man and God in a sense close to the teachings of the school of Advaita Vedanta

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bidel Dehlavi
  • non-existence
  • man and God
  • intellect and consciousness
  • the school of Advaita Vedanta
CAPTCHA Image