الگوهای اکوـ نارسیس در شخصیت‌سازی داستان‌های کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

اسطورۀ یونانی نارسیسوس، روایتی از عشق یکطرفۀ اِکو به نارسیس است. اکو دختری پرحرف و شیرین‌زبان بوده است که بعد از نفرین هِرا، قدرت تکلمش را از دست داده است و تنها می‌تواند کلمۀ آخرِ جملات دیگران را پیاپی تکرار کند. نارسیس پسری غرق در زیباییِ خود است. به‌عبارتی، یک‌سوی این گفتمان را شخصیتی خودشیفته تشکیل می‌دهد که پرسپکتیو خودمحورانه‌اش، او را از دیدن و توجه به دیگری محروم کرده است؛ در سوی دیگرِ گفتمان، شخصیتی قرار دارد که توان کلامی برای انتقال اندیشه‌ها و عواطفش ندارد. از همین رو، بین طرفینِ این گفتمان ماهیتا امکان گفتگو وجود ندارد. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد دوقطبیِ اکوـ نارسیس یکی از موتیف‌های ادبیات داستانیِ کودک است که در لباس تقابلِ دوگانۀ کودک‌ـ پدر بازنمایی می‌شود (منظور از پدر، الزاما والدِ مذکر نیست؛ بلکه استعاره‌ای از هر فرادستِ پدرسالارانه است). در همین راستا، این پژوهش با روش تحلیلی‌ـ توصیفی، در پی پاسخ‌گویی به چگونگی بازنماییِ بن‌مایۀ اکوـ نارسیسیسم در ساختارهای رواییِ داستان‌های کودک است. این پژوهش علاوه‌بر اینکه برای نخستین‌بار در ایران، نارسیسیسم و اکوئیسم را در بستر ادبیات داستانی مورد مداقّه قرار می‌دهد؛ برای نخستین‌بار شبکۀ روابط میان شخصیت‌های اصلیِ داخل یک اسطوره را با شبکۀ روابط شخصیت‌های داخل یک داستان کودک به لحاظ ساختاری مقایسه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Echo-narcissistic patterns in characterization of children''''s stories

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Zanjanbar
Children ̓s and Young Adult Literature, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Greek myth of Narcissus is a narrative of Echo''s one-sided love for Narcissus. Echo has been a talkative, sweet-spoken girl who after Hera''s curse, has lost the power of speech, and can only repeat one the last word of another. Narcissus is a boy who ignores the love of others and is immersed in his own beauty. In other words, one side of this discourse forms a narcissistic personality, whose self-centered perspective deprives him of seeing and paying attention to the other; On the other side of the discourse, is a character who has no verbal ability to convey his thoughts and emotions. Hence, it is not possible to have a dialogue between the parties to this discourse. This study seeks to show that the bipolarity of echo-narcissism is one of the motifs of the child''s fictional literature, represented in the child-father dual confrontation costume (the father is not necessarily the male parent; rather, a metaphor for each is patriarchal). In this regard, this research seeks to respond in a descriptive-analytical way to how the basis of echo-narcissism is represented in the narrative structures of children''s stories. The novelty of the present study is that, first, it compares the network of relationships between all the main characters within a myth with the network of relationships between all the main characters within a children''s story; Second, for the first time in Iran, it examines narcissism and echoism in the context of fiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children ̓s story
  • characterization
  • myth
  • Narcisse
  • echoism
CAPTCHA Image