نقد و بررسی رویکردهای زن‌محور در پژوهش‌های ادبیات عامة ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه گیلان

2 استاد

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

10.22067/jls.2023.75065.1247

چکیده

ادبیات عامه از یک قرن پیش با جمع‌آوری متون آغاز شد و در دهه‌های بعد با استفاده از رویکردهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. پژوهش‌های مرتبط با زنان از حوزه‌های مهم در ادبیات عامه است که بخاطر بازتاب صداهای خاموش جامعه، ظرفیت زیادی برای مطالعه دارد. همزمان با دانشگاهی شدن ادبیات عامه، عوامل مختلفی باعث شد که به مسألة زنان بخصوص در این حوزه توجه ویژه‌ای شود. در این مقاله با رویکرد تحلیلی- انتقادی، ابتدا با مطالعه و طبقه‌بندی آثار مرتبط با زنان در ادبیات عامه که از سال 1300 تا 1400 نوشته شده‌اند، سیر صعودی این تحقیقات و موضوعات آن‌ها را نشان دادیم، سپس تأثیر رویکردهای دوگانة سنت و مدرنتیه را در ایجاد نگرش‌های مختلف به زنان در متون ادبیات عامیانه واکاوی کردیم، و در نهایت نظریه‌های تحلیلی چند پایان‌نامة مرتبط با زنان در حوزة ادبیات عامیانه را با نگاه انتقادی بررسی نمودیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد: نگاه غالب به زنان در متون ادبیات عامه، منفی است. معمولاً کوشیده‌اند تا رویکرد سنتی مردسالار را در ذهن و زبان مردم نهادینه کنند. زن را به عنوان موجودی حیله‌گر و جنس دوم تلقی کنند. در معدود آثاری نیز زن از جهت مثبت به عنوان نقش مادری مورد ستایش قرار گرفته است. از رویکردهای نظری مختلف در پایان‌نامه‌های زن‌محور به‌خوبی استفاده نشده و به نتایج جدید و متفاوتی نرسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique of women-centered approaches in Iranian popular literature research

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Aliani 1
  • moharram rezayati kishekhaleh 2
  • reza cheraghi 3
1 PhD Candidate of Persian Language and Literature, University of Guilan
2 Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan
چکیده [English]

Popular literature began a century ago with the collection of texts and in the following decades was analyzed using different approaches. Research related to women is an important field in popular literature that has a great potential for study due to the reflection of the silent voices of society. Simultaneously with the universityization of popular literature, various factors led to special attention to the issue of women, especially in this field. In this article, with an analytical-critical approach, first by studying and classifying works related to women in popular literature written from 1300 to 1400, we showed the upward trend of this research and their topics, then the impact of dual approaches of tradition and modernity. We explored the development of different attitudes toward women in popular literature texts, and finally critically examined the analytical theories of several dissertations related to women in the field of folk literature. The results of this study show: The dominant view of women in popular literature texts is negative. They have usually tried to institutionalize the traditional patriarchal approach in the minds and languages ​​of the people. Think of women as cunning creatures and the second sex. In a few works, the woman has been positively praised as a mother. Different theoretical approaches have not been well used in women-centered dissertations and new and different results have not been reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular literature
  • critique
  • women-centered research
  • feminism
CAPTCHA Image