مقایسۀ تطبیقی لکانی مفاهیم تمنا و مطلوب گمشده در منتخبی از اشعار نصرت رحمانی و هنری چارلز بوکوفسکی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش دانش‎آموخته دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد ادبیات انگلیسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22067/jls.2024.83492.1473

چکیده

پژوهش حاضر مطالعه‎ای تطبیقی در خصوص مفاهیم تمنا، عشق و مطلوب گمشدۀ ژاک لکان در منتخبی از اشعار نصرت رحمانی و هنری چارلز بوکوفسکی، دو شاعر معاصر ایرانی و آلمانی‎-آمریکایی است. اهداف مقاله، اثبات وجود و بررسی دلایل روانی این تمنا و جستجوی بی‎پایان برای مطلوب گمشده در راویان اشعار است. عشق در آثار این دو شاعر همواره با فقدان و جدایی عجین بوده است که جستجوی بی‎پایان راویان را برای رسیدن به مطلوب اصلی میل نشان می‎دهد. راویان بوکوفسکی و رحمانی درصددند تا بهشت گمشدۀ خویش را در معشوقه‎های متفاوت بیابند، غافل از اینکه درگیر ژوئَسانسی فالیک شده‎اند که پیامدی جز وسواسی تکرارگونه ندارد. از دیگر دلایل این جابجایی عشق و تمنا، شورش علیه قانون پدر و نظم مستقر در ساحت نمادین است که راویان اشعار را دچار دوگانگی و فقدان می‎کند. محققان برآنند تا با مدد نظریه‎‎‎های‎ تمنا، رانه و ژوئسانس لکان، علل این شیدایی یا عصیانگری را که به‎صورت نفرت، مرگ‎اندیشی، جدایی و سردرگمی نمود پیدا می‌کنند  بیابند. پژوهش حاضر به این نتیجه می‎رسد که راویان به‎منظور رسیدن به مطلوب مطلق و یگانگی با مادر اولیه، پیوسته درگیر عشقی خیالی می‎شوند که هرگز پیوندشان را با عشق کامل امر واقع میسر نمی‎گرداند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Lacanian Comparative Study of Desire and the Lost Object in the Selected Poetry of Nosrat Rahmani and Henry Charles Bukowski

نویسندگان [English]

  • Mahnoosh Vahdati 1
  • Fazel Asadi Amjad 2
1 PhD Graduate in English Literature, Department of English Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Professor in English Literature, Department of English Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research is a comparative study of Jacques Lacan's concepts of Desire, Love, and Lost Object in the selected poems of Nosrat Rahmani and Henry Charles Bukowski. It aims to locate and debate the psychological causes of this desire and endless search for 'objet a' in the narrators' psyches. Analyzing "The Story" by Rahmani and "Another Bed" by Bukowski, the researchers found that Love has always been accompanied by loss and separation in their poems. The narrators endeavor to discover their lost paradise in multiple lovers, unaware they are involved in a phallic Jouissance with repetitive compulsion. This study concludes that to discover the ideal object and be united with the ultimate mother, the narrators are involved with an imaginary love that never binds them to the perfect love of the Real Order. Like all signifiers, the object of their love constantly slips from its signified. The narrators have a narcissistic relationship with the object of their desires. They fall in love with themselves or with someone else who is supportive and reminds them of maternal love. In this continuous cycle of Desire, women are small objects that the narrators love for a while to satisfy their initial lack. When their desire is not satisfied, they leave them and look for another object of desire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desire
  • Lost Object
  • Jacques Lacan
  • Charles Bukowski
  • Nosrat Rahmani
پورخالقی چترودی، م.، و فرضی، س. (1390). بررسی تمنای لکانی در خسرو شیرین نظامی. پژوهش‌های ادب عرفانی، 5(3)، 57-۷۸.
رحمانی، ن. (1399). مجموعه اشعار نصرت رحمانی. نگاه.
ژیژک، ا. (1388). کج نگریستن: مقدمه‎ای بر ژاک لاکان. ترجمه مازیار اسلامی و صالح نجفی. رخداد نو.
شریفی، ف. (1397). روشن‌فکران شکست خورده نصرت زحمانی را بایکوت کردند.
مکارمی، ح. (1401). شرحی بر تلویزیون لاکان: درس‎گفتارهای دوم. نشانه.
موللی، ک. (1383). مبانی روانکاوی فروید-لکان. نی‌نگار.
نازیو، خ. (1401). پنج جستار دربارۀ نظریۀ روانگاوی لکان. ترجمه مهدی خوریان و نرگس شریف‌زاده. نشانه.
نجومیان، ا. (1391). عشق متنی. فصلنامه نقد ادبی، ۵(۱۸)، ۹۷-۱۱۷. 
Bastos, A. D. de A. (2018). Crack! Harm reduction has stopped, or was the Death Drive. 29(2), 212–225. https://doi.org/10.1590/0103-656420170100
Bukowski, C. (2009a). Burning in water drowning in flame. Black Sparrow.
Bukowski, C. (2009b). Love is a dog from hell: Poems 1974-1977. Ecco
Bukowski, C. (2009c). Septuagenarian stew. HarperCollins e-Books.
Bukowski, C., & Calonne, D. (2010). Absence of the hero: Uncollected stories and essays. City Lights.
Diamond, S. (2020). The psychology of neurotic romantic attraction. In Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evildeeds/201311/the-psychology-neurotic-romantic-attraction
 Fink, B. (2017). Lacan on love. John Wiley & Sons.
‌ Freud, S. (2015). Beyond the pleasure principle. Dover.
Lacan, J. (1988). The seminar of Jacques Lacan. Book 11, Four fundamental concepts of psychoanalysis. Norton.
Lacan, J. (1999). On feminine sexuality.
‌ Lacan, J. (2002). Family complexes in the formation of the individual (C. Gallagher, Trans.). Antony Rowe.
‌Lacan, J. (2008). Écrits: A selection. Routledge.
Lacan, J. (2015). Transference. Polity.
‌Lacan, J. (2021). Desire and its interpretation. Polity.
Lacan, J., & Miller, J. A. (1993). The seminar of Jacques Lacan. Book 3, The psychoses, 1955-1956. Routledge
Popova, M. (2015). Bukowski on writing, art, and the courage to create outside society’s forms of approval. The Marginalian.
‌ Rabate, J. M. (2004). The Cambridge companion to Lacan. Choice Reviews Online41(7), 41–387941–3879. https://doi.org/10.5860/choice.41-3879
Ricoeur, J. P. (2007). Lacan, l’amour. Psychanalyse10(3). https://doi.org/10.3917/psy.010.0005
Salecl, R. (2000). (Per) versions of love and hate. Verso.
 
CAPTCHA Image