راهنمای نویسندگان

راهنمای شرایط مجلّه برای پذیرش و چاپ مقاله


1- مقاله به ترتیب شامل چکیده فارسی و انگلیسی (5 تا8 سطرو حداکثر 200 واژه، براساس معیارهای صحیح چکیده نویسی)، کلید واژه‌ها (حدّاکثر5 واژه)، مقدّمه(سؤال تحقیق، فرضیّه‌ها، اهداف)، بحث و بررسی و نتیجه‌گیری باشد. مجلّه از پذیرش مقاله های بلند (بیش از20 صفحة A4 تایپ شدة 23 سطری و یا بیش از 7000 واژه) معذور است.
2- مشخّصات نویسنده یا نویسندگان به صورت کامل و به دو زبان فارسی و انگلیسی در بخش ارسال مقاله تکمیل گردد.
3- ارسال فایل مقاله بدون درج مشخصات نویسندگان به صورت تایپ شده با قلم لوتوس13 در برنامة word و مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما منحصراً از طریق صفحة خانگی (وبگاه).
4- منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، تاریخ انتشار، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم، محلّ نشر: نام ناشر.
*مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام نشریّه (ایتالیک)، دوره / سال، شماره، شمارة صفحات مقاله.
*مجموعه‌ها: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام ویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقالات (ایتالیک) ، محلّ نشر: نام ناشر، شمارة صفحات مقاله.
*سایتهای اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در سایت اینترنتی، عنوان موضوع (داخل گیومه)، نام و نشانی سایت اینترنتی به صورت ایتالیک.
5- ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحة مورد نظر) نوشته شود. در مورد منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهای مستقیم بیش از 5 سطر به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از دو طرف درج شود.
6- معادل لاتین کلمات در پایین صفحه بیاید.
7- مقاله نباید برای هیچ یک از مجلّه های داخل یا خارج از کشور ارسال و یا در مجموعه مقاله‌های همایشها چاپ شده باشد.
8- مجلّه فقط مقاله‌هایی را می پذیرد که در زمینة زبان و ادبیّات فارسی و حاصل پژوهش نویسنده/نویسندگان باشد.
9- مقاله باید بر اساس شیوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. در صورت لزوم مجلّه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن، آزاد است.
10- تمام اطّلاعات مربوط به مقاله، پس از دریافت، از طریق صفحة خانگی (وبگاه) قابل پیگیری است.

11- هزینه داوری و چاپ مقاله 6000000 هزار ریال است که پس از پایان ارزیابی توسط داوری و در صورت پذیرش از طریق سامانه های شتاب قابل پرداخت است.

12- درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله ضروری می باشد.

دریافت فایل تعارض منافع

 

دریافت فایل تعهد نویسندگان