اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالله رادمرد

متون نثر ساده و فنی و عرفانی، بلاغت، تصحیح متون دانشیار
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

radmard.profcms.um.ac.ir/
radmardum.ac.ir
05138805218
0000-0002-2698-1527

سردبیر

دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

شعر دورۀ صفوی، سبک‌شناسی و بلاغت استاد
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

fotoohirud.profcms.um.ac.ir/
fotoohirudgmail.com
0000-0002-2265-6137


محمود فتوحی رودمعجنی (تولد 1343 ش)، استاد بازنشستۀ زبان و ادبیات فارسیِ دانشگاه فردوسی مشهد، از سال 1387 تا کنون  سردبیری فصلنامه نقد ادبی، دانشگاه تربیت مدرس و از سال 1400 تا کنون سردبیری مجلۀ جستارهای نوین ادبی دانشگاه فردوسی را بر عهده دارد. پیشتر از آن از سال 1380 تا 1387 سردبیر مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران بوده و در هیئت تحریریه ماهنامه فلسفه و ادبیات تهران (1376 تا 1384) عضویت داشته است. در سال 1388به مدت دو سال به ریاست انجمن نقد ادبی ایران انتخاب شد. وی مدرس زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ملی استرالیا (ANU) در سال 2012 و در دانشگاه بلگراد در سال های 2001-2003 بوده و از سال 2015 تا 2016 سفر مطالعاتی خود را در بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه تورنتو (NMC) گذرانده است.
 در سال 1374 از رسالۀ دکتری خود با عنوان «دیدگاههای نقد ادبی فارسی در عصر صفویه» زیر نظر استادان دکتر زرین کوب و شفیعی کدکنی در دانشگاه تهران دفاع کرد.
حوزه های تخصصی او شامل شعر فارسی در دوره صفویه، سبک شناسی فارسی، بلاغت سنتی (عربی و فارسی) و تاریخ ادبیات فارسی است. تا کنون 14 جلد کتاب و حدود یکصد مقاله از وی منتشر شده است.

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد جعفر یاحقی

ادبیّات حماسی، متن‌شناسی و تصحیح متون استاد
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

ferdows.profcms.um.ac.ir
yahghigmail.com

h-index: 1  

دکتر حسن ذوالفقاری

ادبیات فارسی استاد
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

zolfagari_hasanyahoo.com

h-index: 1  

دکتر تقی پورنامداریان

ادبیات فارسی استاد
پژوهشگاه علوم انسانی تهران، تهران، ایران.

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/310/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
namdarianihcs.ac.ir

دکتر علی اشرف صادقی

ادبیات فارسی استاد
دانشگاه تهران

ut.ac.ir/faC
farhang1400yahoo.com

دکتر سید مهدی زرقانی

مطالعات تاریخ ادبی، سنایی‌پژوهی استاد
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

zarghani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
zarghanium.ac.ir
05138805216
0000-0003-3114-0498

دکتر سعید بزرگ بیگدلی

ادبیات فارسی استاد
دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/~bozorghs
bozorghsmodares.ac.ir
02182884663

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

شاهنامه و متون حماسی، عروض و قافیه، دستور استاد
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

adabiyat.um.ac.ir/index.php/fa/persiandept/dandelion
dandelionum.ac.ir
05138805213

دکتر محمد تقوی

ادبیّات داستانی (کلاسیک و معاصر)،‌ متون عرفانی (نظم و نثر) دانشیار
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

taghavi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
taghavium.ac.ir
05138805217
0000-0001-6345-4497

دکتر حبیب الله عباسی

نثر کهن فارسی ؛ تصوف ؛ ادبیات تطبیقی فارسی _عربی استاد
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی،

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

khu.ac.ir/cv/443/
habibabbasi45yahoo.com
۰۹۱۲۶۲۶۳۶۶۵

دکتر ابوالقاسم قوام

نقد ادبی و نقد متون فارسی، سبک‌شناسی دانشیار
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

ghavam.profcms.um.ac.ir/
ghavamum.ac.ir
05138805219
0000-0001-8661-0843

دکتر علیرضا نیکویی

ادبیات فارسی دانشیار
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

alireza_nikoueiyahoo.com

پروفسور علی گزل یوز

ادبیات فارسی دانشگاه استانبول

www.doguedebiyati.com
guzelyuzistanbul.edu.tr

پروفسور دنیلا مینیگینی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ونیز

neghinunive.it

پروفسور کالوس والینگپدرسن

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
گروه مطالعات ایرانی دانشگاه کپنهاگ، دانمارک.

tors.ku.dk
clausphum.ku.dk

دستیار سردبیر

دکتر هاشم صادقی محسن آباد

ادبیات فارسی دانشیار
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.

sadeghi_hashem62gmail.com
09153638636
0009-0008-6983-3373

مدیر اجرایی

مریم خوش بیان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس نشریه و علم سنجی

khoshbayanferdowsi.um.ac.ir