نویسنده = آلگونه جونقانی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن

دوره 43، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 27-48

میرباقری فرد میرباقری فرد؛ مسعود آلگونه جونقانی


2. هالة ارزشی واژگان

دوره 42، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 161-180

حسین آقا حسینی؛ مسعود آلگونه جونقانی