هالة ارزشی واژگان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با نفی جزم اندیشی واژگانی و حضور بلامانع واژگان در شعر، این توهّم ایجاد شد که واژگان به واسطة حضور در شعر ارزشمند خواهند شد و در پی آن، سیل واژه های گوناگون در شعر ، بدون ملاحظات شعری، از این حرکت اصیل، گهگاهی، روندی ابتر و عقیم ساخت. این اصل که واژگان مجاز هستند و بدون هیچ قید و شرطی وارد شعر شوند، در عین حالی که اصلی اصیل و بنیادی بود و موجب غنای واژگانی اثر می شد، در شیوة کاربردی خود- با چشم بستن بر سویة تألیفی واژگان - دچار خبط و خطاهایی گردید که اهمّیّت ویژة خود را از دست داد. از این رو، در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بازاندیشی اصل جزم اندیشی واژگانی، آن دسته از ملاحضات شعری را که موجب اعتلای ارزشی واژگان در شعر می شود مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقاله ضمن نقد ارزش زیباشناختی واژگان، به چگونگی اثر گذاری بافت کلام بر ایجاد هالة معنایی پیرامون واژگان منفرد پرداخته خواهد شد. به همین منظور، با در نظر گرفتن الگوی یاکوبسنی، ابتدا ارزش واژگان منفرد در محور جانشینی به محک گذاشته می شود و به دنبال آن، چگونگی برجسته شدن واژه در محور هم نشینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلید واژه ها: جزم اندیشی واژگانی، واژگان منفرد، سویة تألیفی واژه، هالة معنایی، محور هم نشینی، محور جانشینی.

عنوان مقاله [English]

Aesthetic aura of meaning

نویسندگان [English]

  • Hossein Agha-Hosseini
  • Massoud Algoneh Juneghani
چکیده [English]

Denying lexical dogmatism and announcing free presence of lexical items in poetry deluded the minds that the mere presence of any lexical item in a poem rends it aesthetic value! Consequently, an enormous number of words, regardless of their poetical value, rushed into the world of poetry. Of course, no one can deny the fact that any lexical item can freely enter the poetical context of any literary work; however, it must be clarified from the very beginning that this presence would never guarantee the worth and cost of any such word. This aesthetic value could just be extracted from both words and the context surrounding any given word. This, in itself, means that the richness of any given word appeals to the linguistic environment in which it has been used. This environment is both linear and spatial; accordingly, we need a comprehensive model which is adaptable to paradigmatic and syntagmatic axes. This model, therefore, is based on Jacobsen linguistic model, through which we have come to a better understanding of this question, that is, where in the word does the aesthetic value lie?

Key words: Lexical dogmatism, paradigmatic axis, syntagmatic axis, lexical items, context, aesthetic aura of meaning

CAPTCHA Image