دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 165، تیر 1388 
هالة ارزشی واژگان

صفحه 161-180

حسین آقا حسینی؛ مسعود آلگونه جونقانی


درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران

صفحه 181-199

محمد مهدی احدیان؛ رحمان بختیاری