پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسة اجمالی آنها در طنز انگلیسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

پس از ارائة چند تعریف متداول از طنز به مفهوم امروزین آن و با مروری بر پیشینة طنز در ادبیّات کلاسیک فارسی، این پژوهش به پیدایش و تکامل طنز اجتماعی-سیاسی در ایران، به منزلة یک نوع ادبی مستقل در ادبیّات فارسی، در آستانة نهضت مشروطیّت و پس از آن می‌پردازد. نگارنده ساختار صوری طنز سیاسی-اجتماعی معاصر فارسی را از منظر کاربرد آرایه های کلامی مورد بحث قرار داده؛ نمونه هایی از هر یک در جای خود ارائه کرده؛ طنز فارسی را از دیدگاه به کار گیری ابزارهای بیانی، صنایع بدیعی، و آرایه‌های ادبی با نمونه‌هایی از طنز انگلیسی مقایسه؛ و در انتها، به دشواری برگردان آرایه های کلامی طنز از زبانی به زبان دیگر اشاره کرده است.
کلیدواژه ها: طنز فارسی، ساختار صوری طنز، آرایه های ادبی، ادبیّات مشروطه، ادبیّات انگلیسی، بازیهای زبانی.

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the usage of figures of speech in contemporary Persian and English Satires

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghazanfari
چکیده [English]

This paper, by presenting several prevailing definitions of satire, surveys the background and status of satire in the classical Persian literature. It first deals with the development and evolution of socio-political satire as a unique literary genre during the ‘Iranian Constitutional Movement’ and the following decades. The writer then discusses the formal structure of contemporary socio-political satire with respect to the usage of figures of speech. To show the application of stylistic literary devices and rhetoric, the writer compares Persian and English irony using examples. Finally, the writer discusses the difficulties of translating figures of speech used in the satires of a given language into another.

Keywords: Persian satire; formal structure; Iranian Constitutional Movement; English satire

CAPTCHA Image