دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، پاییز 1388 

مقاله پژوهشی.

1. اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی

صفحه 17-42

سید محمد علی موسوی؛ محمدی محمدی؛ تقوی تقوی


7. رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی

صفحه 161-193

حاتمی حاتمی؛ نصر اصفهانی نصر اصفهانی؛ Ali Asghar باباصفری


10. بررسی واژة دهیو (Dahyu)

صفحه 237-250

معینی سام معینی سام


11. بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی

صفحه 251-266

پهلوان نژاد پهلوان نژاد؛ شهری شهری