دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 164، اردیبهشت 1388 

مقالۀ پژوهشی

اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی

صفحه 17-42

سید محمد علی موسوی؛ محمدی محمدی؛ تقوی تقوی


رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی

صفحه 161-193

حاتمی حاتمی؛ نصر اصفهانی نصر اصفهانی؛ Ali Asghar باباصفری


بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی

صفحه 251-266

محمدرضا پهلوان نژاد؛ بهمن شهری