تأثیر اشه در تجربه‌های تفسیری متون کهن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

مهم‌ترین اصل در دین ایران باستان، اصل اشه (asha) یا نظم و راستی در مقابل بی‌نظمی و دروغ بوده است. برخی حوادث و حکایات در فرهنگ ایرانی هست که قابل تطبیق با اسلام یا دیگر ادیان نیست بلکه متاثّر از اندیشة اشه است. تجلّی اشه در این موارد، حاصل نوعی تجربة دینی موسوم به تجربة تفسیری است. تجربة تفسیری در حقیقت، تبیین دینی است، و هر تبیینی بر مجموعه‌ای از پیش دانسته‌ها و پیش‌فرضها مبتنی است که شخص تبیین‌گر بر پایة آنها به کشف روابط پدیده‌ها و حوادث می‌پردازد. در این مقاله مواردی استخراج شده که پیش فرض این تجربه‌ها مبتنی بر اصل اشه در ایران باستان بوده است. بر اساس این پژوهش روشن می‌شود تجلّی اشه در قالب تجربه‌های تفسیری بیشتر در حوزة قدرت سیاسی و نقد و مهار قدرت رخ داده است هر چند در حوزة روابط فردی و نظام طبیعی نیز اندیشة اشه به صورت تجربة تفسیری نقش مؤثّری داشته است و موجب نظام جامعه و پیشرفت تمدّن گشته است.
کلید واژه‌ها: دین ایران باستان، اشه، تجربة دینی، تجربة تفسیری، متون ادبی.

عنوان مقاله [English]

the effect of Asha in the interpretational experiences of old text

نویسنده [English]

  • Teimour Malmir
چکیده [English]

Asha, meaning order and honesty as apposed to anarchy and hypocrisy is the most significant principle of the Anciant Persian religion . There are some events and tales they are coloured by the asha principle . The manifestation of asha in such cases is the result of a certain religious experience known as the exegetic experience . The exegetic experience is in fact a religious interpretation and every interpretation presupposes some prior knowledge and principle according to which the interpreter relates together various events and phenomena . this article introduces some cases in which the presupposition of the exegetic experience is the principle of asha . the argument is that the manifestation of asha as exegetic experiences has been the case mostly in the realm of political power and in the criticism and restraint of power Although it has been influential in the realm of individual relation and the natural order of things, thus providing social order and provoking civil progress.
Keywords: Ancient Persian relegion, Asha, exegetic experiences religious interpretation literary texts.

CAPTCHA Image