دوره و شماره: دوره 42، شماره 3 - شماره پیاپی 166، آذر 1388 

مقالۀ پژوهشی

پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان

صفحه 1-21

میرجلال الدین کزّازی؛ ناصر نیکوبخت؛ رامون گاژا