دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، آذر 1388 

مقاله پژوهشی.

پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان

صفحه 1-21

میرجلال الدین کزّازی؛ ناصر نیکوبخت؛ رامون گاژا