تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

چکیده

گریماس و دیگر معناشناسان مکتب پاریس بر این باورند که واقعیّت، همواره گریزنده است و عوامل بیرونی دخیل در پدید آمدن روایت و ریشه های واقعی آن همواره مبهم‌اند. بر این اساس، روایت گونه ای شبیه سازی از واقعیّت یا شبه واقعیّت است. در این مقاله با استفاده از الگوی کنشگرهای گریماس به تحلیل و بررسی دو حکایت از تاریخ بیهقی پرداخته و در پی آشکار ساختن دو گونه از روایت در این اثر بوده ایم: گونة اوّل روایتهایی که بیهقی به جزئیّات موثّق دربارة آنها دسترسی نداشته است و به دلیل شخصّیت پردازی ضعیف قابلیّت محدودی برای تطبیق بر این الگو دارند.گونة دوم حکایاتی که به دلیل شخصّیت پردازی عالی، الگوی کنشگرها کاملاً بر آنها قابل تطبیق است. این حکایات دارای میزان واقع نمایی بالایی هستند و هنرمندی بی‌مانند بیهقی را در شبیه سازی واقعیّتهای تاریخی در قالب روایتهایی باور پذیر نشان می‌دهند.
کلیدواژه‌ها: تاریخ بیهقی، حسنک، بودلف، گریماس،کنشگر.

عنوان مقاله [English]

Tarikh-e Beyhaghi based on Greimas' actants model Semiotic-structural analysis of two stories from

نویسندگان [English]

  • Narges Khademi
  • Mahdokht Pourkhaleghi Chatroudi
چکیده [English]

Greimas and other semioticians of the Paris School believe that reality is always illusive and that the factors affecting the formation of a narrative are always ambiguous. Based on this view, a narrative is always a simulation of reality. Based on Greimas' actants model, this paper presents an analysis of two stories from Tarikh-e Beyhaghi, with the aim of revealing two types of narratives; the first type cannot be analyzed very well using this model because the author Beyhaghi had no access to authentic details about it and thus presented a poor characterization. The second type can be analyzed using this model because of excellent characterization. The stories reflect reality to a great extent, which shows Beyhaghi's mastery of simulating historical facts in the form of narratives.

Keywords: Tarikh-e Beyhaghi, Hasanak, Afshin, Greimas, actant

CAPTCHA Image