بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

چکیده

«اقتباس ادبی» شیوه ای امروزی است برای بازآفرینی رمان، داستان، رویدادهای برجستة کتابهای تاریخی و حماسههای منظوم و منثور در حوزة تئاتر و به ویژه سینما. ادبیّات فارسی سرشار از رویدادهای دراماتیک است. روایتهای کمنظیری در شاهنامه، خمسة نظامی، مثنوی معنوی، تاریخ بیهقی و... وجود دارد که قابلیّتهای نمایشی را برای «اقتباس ادبی» در خود دارند. می توان با بهره گیری از ظرفیّتها و اقبال عمومی نسبت به «هنرهای نو» گوشه هایی از توانمندیهای ادب فارسی را به مخاطبان امروز نشان داد. در این مقاله به بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر پرداخته شده است و ساختار قصّه براساس مهم ترین عوامل یک اثر دراماتیک، بررسی و جنبههای هنری آن از منظر درام و ساختمان نمایش روشن شده است.
کلیدواژه‌‌ها: بیهقی، حسنک، روایت، قابلیت نمایشی، گفت وگو.

عنوان مقاله [English]

Dramatic capability of the story of Amir Hasanak the vizier in Tarikh-e Beyhaghi

نویسندگان [English]

  • Parvin Golizadeh
  • Ali Yari
چکیده [English]

Literary adaptation is recasting literary books such as novels, short stories, or even poems in a new form such as films, stage plays, or even video games. Persian literature abounds with dramatic events. There are many fascinating narratives such as Shahnameh of Ferdowsi, Khmseh of Nezami, Mathnavi of Rumi, and Tarikh-e Beyhaghi of Beyhaghi, which have the dramatic capacity of literary adaptation. In this paper, the writer examines the dramatic capability of “The execution of Amir Hasanak the vizier”. The structure and artistic aspects of the story will be studied in the light of the elements of drama.

Keywords: Beyhaghi, Hasanak, narration, dialogue, suspense

CAPTCHA Image