کلیدر دولت‌آبادی و فلسفة‌ مداخله‌گری‌ در روایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

چکیده

کلیدر دولت‌آبادی از منظر سوّم شخصِ مداخله‌گر به روایت در آمده است. در این شیوه از روایت، راوی با آن که در درون ماجراها حضور فیزیکی ندارد، امّا می‌تواند در هر جا ردّ نگاه و دریافت و احساس خود را بر جا بگذارد. در کلیدر، مداخلة‌ مستقیم در موقعیّتها و واقعیّتها و اظهار نظرهای گسترده در بارة‌ همة جزئیّات وقایع ریشه در همین حقیقت دارد. برخی از منتقدان از جمله هوشنگ گلشیری، این نوع از روایت‌گری را برگرفته از شیوة قصّه‌نویسی و قصّه‌گویی در گذشته‌های دور می‌دانند که با شیوه‌های داستان‌نویسی امروز چندان قرابتی ندارد. امّا حقیقت آن است که مداخله‌گریهای راوی در ماجراهای کلیدر، دلایل بسیار دارد که شماری از آنها عبارتند از: تجربه آموزی از شیوه‌های گذشته، ایجاد هماهنگی بین صورت و محتوا، برقراری رابطة صمیمانه و مستقیم با شخصیّتها، و تقویّت کردن برون‌دادهای ذهنی و زبانی آدمها در محیطهای روستایی و عشایری.
کلید واژه‌ها: دولت‌آبادی، گلشیری، کلیدر، زاویة‌ دید سوّم شخص، روایت مداخله‌گرانه

عنوان مقاله [English]

Dolat Abadi’s Kaldar and reason of intrusion in narrative

نویسنده [English]

  • Ghahreman shiri
چکیده [English]

Dolat Abadi’s Kalidar had been narrated from the intrusive third person point of view. In this way of narration, although the narrator has not physical presence but revealshls his feeling every where in the text. Some of critics, like Hooshang Golshiri, believe that this kind of narration and story telling come from far pasts. The fact is that, The narrator intrusions in Kalidar’s stories has many reasons. Some of them are: getting experiences from the past, making harmony between form and content, establishing harmony and relationship .

Key word: Dolat Abadi, Golshiri, Klidar, thirdperson point of view, intrusive harration

CAPTCHA Image