بررسی واژة دهیو (Dahyu)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

بسیاری از واژه های زبان فارسی به جهت نامشخّص بودن ریشه و پیشینة آنها، باید سیر تحوّل آوایی شان، مورد بررسی قرار گیرد تا ریشة واژه ها، حتّی به صورت فرضی معلوم گردد. واژة دهیو، یکی از واژه هایی است که از دیرترین ایّام، یعنی از هندواروپایی تا فارسی نو، معانی متفاوتی در طول زمان به خود گرفته و در هریک از دوره ها، معنی خاصّی داشته است. در این مقاله، کاربرد این واژه در متون تاریخی و فرهنگ واژگان، بر اساس منابع کتابخانه ای، ذکر شده، آنگاه برای دستیابی به شکل آغازین واژه و ریشة آن، تحوّل آوایی و سیر تحوّل آن از هندواروپایی تا فارسی نو، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هم، از میان ریشه های ارائه شده، بر حسب معنی و سیر تحوّل آوایی واژه، محتمل ترین ریشه را برای آن بازسازی کرده ایم.
کلیدواژه ها: دهیو، دسیو، اوستا، یشت، فارسی باستان.

عنوان مقاله [English]

The Study of the word 'Dahyu'

نویسنده [English]

  • Behzad Mo’eeni Saam
چکیده [English]

Since the roots of many Persian words are unclear, a researcher should study the vocalic evolution of these words to get to the root. The word Dahyu is one of these words. From Indo-European period to modern Persian, this word has had many different meanings. The writer of this article, studies the different meanings of this word. To reach to the earlier form of the word, the writer has studied the history of the word, from its Indo-European form to modern Persian. In the end, the writer has constructed the most probable root for this word.

Key Words: Dahyu, Dasyu, Avesta, Yasht, Old Persian.

CAPTCHA Image