کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

چکیده

کردارشناسی اهریمن به بررسی رفتارهای اهریمن برای نابودی اهورامزدا و آفرینش نیک او، به ویژه انسان، می پردازد. یکی از این دوره های دشمنی اهریمن با اهوراییان، پادشاهی جمشید است. در این دوره، دیوان با به آسمان بردن جمشید زمینة گمراه کردن او را توسّط اهریمن فراهم می کنند. اهریمن با فریب جمشید، او را به سوی خوارشماری خداوند، دروغ گویی و دیوسرشتی می کشاند. نتیجة این کردار اهریمن، گریختن خرد و فرّه از جمشید و پیوستن آن به گاو برمایه، نماد زمینی مرغ وارغنه است. فرّة جمشید با شیرگاو و خرد او با نماد گرز گاوسر به فریدون می پیوندد. هدف اهریمن و ضحّاک از کشتن گاو، رسیدن به خرد و فرّه است که به ناکامی می انجامد. فرستادگان اهریمن با برقراری پیوند زناشویی با جمشید و خواهرش، آفریده های اهریمنی را گسترش می دهند. کردارهای اهریمن و ضحّاک در پایان، به مرگ نمادین درختی جمشید و دوزخی شدن روان او می انجامد.
کلیدواژه‌ها:کردارشناسی، اهریمن، ضحّاک، جمشید، گاو برمایه، خرد، فرّه، درخت.

عنوان مقاله [English]

The Study of the Behavior of Ahriman during the Reign of Jamshid

نویسنده [English]

  • Arash Akbari Mafakher
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the hostile behavior of Ahriman in destroying Ahura Mazda and his good creations, specially the creation of man. This hostility also continues in the reign of Jamshid. One day Jamshid sat upon a jewel-studded throne and the Divs who served him raised his throne up into the air and he flew through the sky. Feeling proud of what he saw, Jamshid began to forget that all the blessings of his reign were due to God. He was deceived by Ahriman into belittling God and telling lies and doing evils. As a result, he lost his wisdom and the divine Excellency (Farr). From that time onwards, the Farr departed from Jamshid, joined and united with Fereidoun. Zahhaak, the ruler of Arabia, under the influence of Ahriman, attacked Jamshid, and brutally murdered him. Their purpose was to attain Farr, but they never attained it. In the end, the behavior of Ahriman and Zahhaak, led to the symbolic death of Jamshid and the descending of his soul into hell.

Keywords: Ahriman, Zahhaak, Jamshid, wisdom, divine Farr.

CAPTCHA Image