بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نگاه ساختاری به آثار ادبی به سبب بررسی عناصر درون‌متنی و کشف الگوی پیوند آنها، زمینه‌های دریافت شایسته‌تر از ماهیّت ادبیّات را فراهم می‌آورد، و با ارائة شگردهای خلق آثار برتر ادبی می‌تواند به گسترش الگو‌های پردازش اثر ادبی کمک ‌کند. در میان منتقدان ساختار‌گرا، گروهی به فرمهای روایی و بررسی عناصر داستان و قوانین ترکیب آنها پرداخته‌اند، که در این میان «کلود برمون» با ابداع یک نظام مبتنی بر نمایش شکل‌واره‌ای، طرحی را پیشنهاد می‌کند که بر پایة چگونگی روابط بین کوچک‌ترین واحدها استوار است. رمان بلند کلیدر، اثری تو در تو و گسترده است که محورها و جریانهای چند‌گانه، آن را شکل داده‌اند. برای بررسی ساختاری متن این رمان ناچار باید ابتدا طرح کلی آن را استخراج کرد، و سپس به تحلیل آن پرداخت. در تجزیة رمان به طرح اولیّه‌، شخصیّتها، به میزان شرکت در زنجیرة حوادث و نقششان در ساختن نقاط اوج در درجة اهمّیّت قرار می‌گیرند. قدرت یک رمان واقع‌گرا چون کلیدر در تعداد پی‌رفتهای کامل و چگونگی چینش و رابطة علّی و معلولی برقرار شده در میان آنهاست. تعداد پی‌رفتهای اصلی معمولاً به تعداد نقاط اوج داستانی وابسته‌اند. هر شخصیّت در طول رمان با پی‌رفتهای متعدّد ایفای نقش می‌کند، ولی همة آنها در ایجاد ساختمان اصلی داستان نقش محوری ندارند. بنابراین رمان کلیدر، ترکیبی منطقی از پی‌رفتهای محوری است که در ارتباطی معنادار با پی‌رفتهای فرعی و ثانوی هستند، و تعداد شخصیّتهای آن تحت تأثیر عواملی چون موضوع، فضای کلی، تعداد روایتهای اصلی، ساختمان قدرتمند روایتها و ارتباط هدف‌دار آنها با یکدیگر قرار دارد.
کلید واژه‌ها: کلیدر، ساختار، روایت، پی‌رفت، برمون.

عنوان مقاله [English]

A structural study of Kelidarbased on Bermond Theory

نویسندگان [English]

  • K. Hassanli K. Hassanli
  • Sanaz Mojarrad
چکیده [English]

Structural studies of literary works, which seek to examine the inner textual elements and to discover their connections, provide the grounds for better understanding the essence of literature and by presenting the devices of creating excellent literature can help us to expand the patterns of processing a literary work. A number of structural critics have dealt with the narrative forms by studying fiction elements and their combination rules. Among them C. Bermond has put forward a scheme based upon a formative exhibition which stands upon the ways of connection among the smallest units of fiction. Kelidar is a long novel with detailed and inter-mingled text formed by numerous events and themes. For a structural study of this novel, it is essential that an overall scheme of the novel be made first. In the analysis of the novel, the characters become impotent in proportion to their participation in the chain of events and also their role in creating climaxes. The importance of a realist novel like Kelidar lies in the complete sequences, their arrangement and cause-effect relation among them. The number of the main sequences is usually related to the number of climaxes. Within the novel, every character performs their role in numerous sequences but not all of them have a focal position in building the main construction. So Kelidar is a novel of logical composition of pivotal sequences which stand in a meaningful relation with secondary and minor sequences. The number of characters is affected by such factors as subject, general atmosphere, number of main narratives, sound construction of narratives, and their purposeful interrelationship.

Keywords: Kelidar, structure, narration, sequence, Bermond

CAPTCHA Image