درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نامهای جغرافیایی واژگانی هستند که در طول تاریخ برای نامیدن یک مکان ساخته شده و به کار رفته‌اند. بررسی این نامها از دیدگاه زبان‌شناسی تاریخی می‌تواند ما را در به دست آوردن آگاهیهای تاریخی از زبان و فرهنگ مردمان ساکن در آن ناحیه یاری دهد.
این مقاله، پس از تعریف جاینام، جاینام‌شناسی و رابطة آن با زبان‌شناسی تاریخی و ریشه‌شناسی را نشان می‌دهد. پس از آن به دسته بندی جاینامها پرداخته و در هر مورد مثالهایی به ویژه از استان همدان ارائه می‌کند. سپس روشی برای مطالعۀ جاینامها ارائه نموده و به تشریح منابع مورد استفاده در جاینام‌شناسی ایران و ضرورت تدوین فرهنگ جاینامها می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها: جاینام‌شناسی، زبان‌شناسی تاریخی، ریشه‌شناسی، فرهنگ جاینامها.

عنوان مقاله [English]

Geographical names

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Ahadian
  • Rahman Bakhtiari
چکیده [English]

A place-name or a toponym is a word used to indicate, denote or identify a geographic locality. Place-names are formed in the course of history of a region and are affected by various linguistic, social, political and cultural events. Toponymy is the taxonomic study of place-names, based on etymological, historical and geographical information. This paper first defines toponym and topnymy and illustrates typology of toponyms. The paper then looks at the relationship between toponymy and etymology and shows how etymology enlightens the origin and historical development of toponyms. Finally, the paper offers a methodology for studying toponymys of Iran from a historical linguistics point of view and remarks original sources for Iran’s toponyms studying.

Keywords: toponym, place-name, toponymy, historical linguistics, etymology, lexicon

CAPTCHA Image