بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بوزرجمهر از جمله شخصیّتهایی است که در شاهنامه از جایگاه ممتاز و نیکویی برخوردار است. او حکیم خردمند و فرزانه ای است که سخنان منقولش در شاهنامه در راستای اخلاق، خرد، هدایت، رشد، راستی و نیکوییهاست. همچنین آیین اسلام آیینی است که همة دستورها و قوانین اصیل و حقیقی آن در راستای کمال انسانی و هم سو با دلالتهای خرد و عقلانیّت است. با بررسی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه و مقایسة آنها با آیات قرآن و احادیث امامان معصوم ـ ع ـ که دو سرچشمة اصیل آیین اسلام به شمار می آیند، مشخّص می شود میان بسیاری از سخنان بوزرجمهر و آیات و احادیث، شباهتها و هم سوییهای نزدیکی وجود دارد.
بر این اساس دو سؤال اساسی در این مقاله مطرح است: الف ) چه نوع تقسیم-بندیهایی از شباهتهای سخنان بوزرجمهر در شاهنامه و قرآن و احادیث می توان ارائه داد؟ ب ) علل این شباهتها چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش علّی ـ مقایسه ای است. با این توضیح که نخست با مقایسة سخنان بوزرجمهر با آیات و احادیث به توصیف و طبقه-بندی انواع شباهتها و مشترکات گوناگون آن پرداخته می شود، سپس با در نظر گرفتن دلایل عقلی و نقلی علل این شباهتها بررسی و ریشه یابی می گردد.
کلیدواژه ها: شاهنامه، بوزرجمهر، قرآن، نهج البلاغه، حدیث، مقایسه.

عنوان مقاله [English]

A comparison of the wise sayings of Bozorjmehr in Shahnameh with the Quran and tradition

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Fatemi
  • Ehsan Ghabool
چکیده [English]

As a character of Shahnameh, Bozorjmehr has a unique position. He is a wise sage whose sayings revolve around morality, wisdom, guidance, progress, truth and goodness. Likewise, Islam is a religion whose teachings and injunctions all lead to human perfection. Comparing the sayings of Bozorjmehr with the teachings of The Quran and the traditions of Innocent Imams (peace be upon them all), the writers show close similarities between them. The writers then address two main questions: A: How can we categorize the similarities found between the statements of Bozorjmehr in Shahnameh and the teachings of the Quran and tradition? B: What are the reasons for these similarities? The writers use a causal-comparative method; that is, they first describe and categorize the similarities and then try to find reasons, based on logic and tradition, to justify these similarities.

Keywords: Shahnameh, Bozorjmehr, Quran, tradition

CAPTCHA Image