نویسنده = �������������� ���������������� �������������� ��������������
نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 109-134

علیزاده بیرجندی علیزاده بیرجندی؛ Ghanbae Ali رجبلو