نویسنده = ������������ ���������������� ������������ ��������������
مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 25-59

اقدس فاتحی؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ محسن ابوالقاسمی


بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده

دوره 43، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 119-146

خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی؛ Mohammad چهارمحالی