بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر به بازتاب داستان اسطوره‌ای «کاوه و ضحّاک» از شاهنامة فردوسی در داستان کوتاه «رجل سیاسی» از مجموعة یکی بود یکی نبود سیّد محمّد علی جمالزاده می پردازد و همانندی‌های این دو داستان در طیِّ آن به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد. در بن مایه داستان «کاوه و ضحّاک» نبرد همیشگی «خیر و شر» نهفته است و چون عالی ترین و ملموس ترین داستان برای این نبرد اسطوره‌ای در نوع حماسه از زبان حکیم فردوسی سروده شده، بارها و بارها در تاریخ ادبیّات ما این داستان در شعر و نثر بازتاب یافته است. با شروع جریان داستان کوتاه، توسّط سیّد محمّد علی جمالزاده در سال1300 بازتاب این اسطوره با زبان طنز دیده می‌شود. در سیر تبدیل اسطورة حماسی به طنز اجتماعی – سیاسی معاصر از نظریّة «نورتروپ فرای» استفاده شده تا همانندی و تضاد در ساختار روایی «رجل سیاسی» که به تقلید از داستان «کاوه و ضحّاک» صورت گرفته است، تفسیر و تحلیل گردد.
کلید واژه‌ها: کاوه، رجل سیاسی، طنز، داستان کوتاه، اسطوره ، روایت

عنوان مقاله [English]

A Reflection of Kaveh’s Myth in Jamalzadeh’s “Rajol-e Siāsi” (“Politician”) Short Story

نویسندگان [English]

  • Tahereh Khoshhal Dastjerdi
  • Mohammad Chaharmahali
چکیده [English]

This article reflects the mythical story of “Kaveh and Zahak” from Ferdowsi’s Shahnameh in the “Rajol-e Siāsi” short story, written by Sayyed Mohammad Jamalzadeh in his “Yeki Bood-yeki nabood” (“Once upon a Time”) collection, and discusses the similarities of the two. The foundation of the “Kaveh and Zahak” tale is the eternal battle between “good and evil” and, as the greatest and the most palpable of stories representing this mythical battle in the epic type, has been told by Hakim Ferdowsi, and has been reflected time and again in the history of our literature in the forms of poetry and prose.
With the start of the short story movement by Sayyed Mohammad Jamalzadeh in 1300AP/1921AD, this myth is seen in a satirical language. Nor Trope Fray’s method is used in order to analyse and interpret the conversion trends of epical myth into a modern sociopolitical satire, as well as to demonstrate the similarities and conflicts in the narrative structure of “Rajol-e Siāsi”, whch has been imitated to “Kaveh and Zahak”

Key words: Kaveh, Rajol-e Siāsi, satire, short story, myth, narrative.

CAPTCHA Image