دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، مرداد 1389 

مقالۀ پژوهشی

ابیات نویافتة منسوب به سنایی

صفحه 1-26

محبوبه علی حوری؛ محمّد جعفر یاحقّی


تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن

صفحه 27-48

میرباقری فرد میرباقری فرد؛ مسعود آلگونه جونقانی


از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ

صفحه 49-70

Fatemeh کوپا؛ بهجت السادات حجازی؛ غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم


چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران

صفحه 71-94

حسینعلی قبادی؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ Maryam مشرّف؛ رامین نیا رامین نیا


بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده

صفحه 119-146

خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی؛ Mohammad چهارمحالی