سراپا؛ یکی از انواع ادبی غریب فارسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

گاه از اعماق واکاوی های تحقیقی در انواع مشهور و رایج ادبیّات فارسی، بعضی انواع غریب ادبی از زیر آوار فراموشی رخ می نمایاند؛ انواعی که در دوره های خاصّی از ادوار گذشته، از رواجی و اقبال شایانی برخوردار بودند. یکی از این انواع ادبی، «سراپا»ست. با بررسی این نوع و پیش زمینه های تاریخی و جغرافیایی‌اش، می‌توان به پاره‌ای از دلایل اصلی محبوبیّت آن ، بویژه در دورة سبک هندی پی برد. در این مجال کوتاه ، لاجرم تمرکز عمدة نگارنده بر یافتن و معرّفی مختصر سراپاها و تحلیل ساختار ادبی و وجوه بلاغی این نوع ادبی است. هرچند به تناسب حال و مقام، اشاره وار از بن مایه‌ها و زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی آنها مثل جنس کاوی وجمال شناسی معشوق هم سخن به میان خواهد آمد.
کلیدواژه‌ها: سراپا، معشوق، نوع ادبی، نظم، نثر، سبک هندی.

عنوان مقاله [English]

Sarâpâ (A study on one of the unfamiliar literary genres in Persian)

نویسنده [English]

  • Saeid Shafieioun
چکیده [English]

Sometimes, while investigating familiar and common genres of Persian literature, some unfamiliar genres appear. These genres were used mostly in some earlier periods. One of these genres is Sarâpâ. By investigating historical and geographical backgrounds of this genre the reasons for its popularity, especially in the period of the Indian style, are revealed. This article tries to introduce Sarâpâs and analyse their literary structure and rhetorical aspects. However, wherever it is possible, some of their themes and socio-cultural backgrounds like the aesthetics of the Beloved are also discussed.

Keyw ords: Sarâpâ, Beloved, literary genres, verse, prose, Indian style.

CAPTCHA Image