نویسنده = سلمان ساکت
ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت

دوره 45، شماره 3، آبان 1391، صفحه 29-55

سلمان ساکت؛ محمّد جعفر یاحقّی؛ محمّد رضا راشد محصّل؛ محمود عابدی


نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 149-177

فرامرز ادینه کلات؛ سلمان ساکت


نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

دوره 43، شماره 4، آبان 1389، صفحه 67-108

فرزانه علوی زاده؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد