نویسنده = ������������ ������������ ��������������
فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن

دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 157-173

غلامرضا مستعلی پارسا؛ زهره اله دادی دستجردی؛ مرتضی دولت آبادی