نویسنده = محمد جواد مهدوی
بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی

دوره 51، شماره 3، آذر 1397، صفحه 49-69

نرجس السادات سنگی؛ محمد جواد مهدوی؛ سمیرا بامشکی


بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر

دوره 47، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 119-146

اسما حسینی مقدم؛ مریم صالحی نیا؛ محمّد جواد مهدوی


طرح متن جامع غزلیات سنایی

دوره 45، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 135-162

محمد جواد مهدوی؛ مجتبی مجرد