نویسنده = محمد جواد مهدوی
تعداد مقالات: 5
1. صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی

دوره 54، شماره 1، بهار 1400

محمد جواد مهدوی؛ مریم صالحی نیا؛ مریم آیاد


2. بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-69

نرجس السادات سنگی؛ محمد جواد مهدوی؛ سمیرا بامشکی


3. بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 119-146

اسما حسینی مقدم؛ مریم صالحی نیا؛ محمّد جواد مهدوی


5. طرح متن جامع غزلیات سنایی

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 135-162

محمد جواد مهدوی؛ مجتبی مجرد