نویسنده = بامشکی، سمیرا
تعداد مقالات: 4
2. بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-69

نرجس السادات سنگی؛ محمد جواد مهدوی؛ سمیرا بامشکی


3. اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور

دوره 50، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 75-98

مهشید نیک فر؛ سمیرا بامشکی؛ محمدجواد مهدوی


4. تداخل سطوح روایی

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-26

سمیرا بامشکی