نویسنده = سمیرا بامشکی
بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد (مطالعۀ موردی: رمان «چرخ‌دنده‌ها»، نوشتۀ امیر احمدی آریان)

دوره 54، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 47-79

صفیه خدامی فهادان؛ سمیرا بامشکی؛ بهزاد برکت؛ مهدی نجف‌زاده


بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی

دوره 51، شماره 3، آذر 1397، صفحه 49-69

نرجس السادات سنگی؛ محمد جواد مهدوی؛ سمیرا بامشکی


اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور

دوره 50، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 75-98

مهشید نیک فر؛ سمیرا بامشکی؛ محمدجواد مهدوی


تداخل سطوح روایی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

سمیرا بامشکی