نویسنده = ������������ ����������
ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت

دوره 45، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 29-55

سلمان ساکت؛ محمّد جعفر یاحقّی؛ محمّد رضا راشد محصّل؛ محمود عابدی


ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین

دوره 45، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 91-110

سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت؛ محمود عابدی؛ تهمینه عطایی کچویی