نویسنده = شریفی صحی، محسن شریفی صحی
تعداد مقالات: 2
1. اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 19-43

محسن شریفی صحی شریفی صحی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


2. سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 85-106

محسن شریفی؛ مه دخت پورخالقی چترودی