نویسنده = ���������� �������� �������� ���������� ������
اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

دوره 45، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 19-43

محسن شریفی صحی شریفی صحی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

دوره 44، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 85-106

محسن شریفی؛ مه دخت پورخالقی چترودی