نویسنده = ������������ ���������� ��������������
رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 21-46

آزاده نجفی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ شهلا شریفی


بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی

دوره 42، شماره 1، آذر 1388، صفحه 251-266

محمدرضا پهلوان نژاد؛ بهمن شهری