نویسنده = مجتبی مجرد
ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی

دوره 54، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-117

مجتبی مجرد


قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی)

دوره 51، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 133-143

مجتبی مجرد


طرح متن جامع غزلیات سنایی

دوره 45، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 135-162

محمد جواد مهدوی؛ مجتبی مجرد