نویسنده = ���������� ���������� ���������� ������
تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی

دوره 48، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 89-114

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ زهرا اختیاری