نویسنده = ������������ �������� ������������ ����������
تعامل سوژه‌های متنی در غزلیات شمس

دوره 54، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-119

فراست پیروزی نژاد؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی