نویسنده = میر جلال الدین کزازی
شناختِ یکی از متن‌ های پنهانِ دیوان حافظ (اثرپذیری حافظ از دستورالوزارۀ اصفهانی)

دوره 51، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 93-115

کورش قنبری؛ میر جلال الدین کزازی؛ غلامرضا سالمیان


تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای

دوره 49، شماره 3، آذر 1395، صفحه 73-101

مصطفی رادمرد؛ میر جلال الدین کزازی؛ محمدعلی داودآبادی فراهانی


چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی)

دوره 49، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 53-79

سید ایوب نقشبندی؛ میر جلال الدین کزازی؛ محمد علی داوود آبادی فراهانی