نویسنده = ������������ ������������
چهار بیت نویافته از رودکی در فرهنگ عجایب اللّغة : اصیل یا جعل؟

دوره 53، شماره 2، تیر 1399، صفحه 97-120

زهرا نصیری شیراز؛ سجاد دهقان؛ نصراله امامی


مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 107-128

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق