نویسنده = �������� �������������������� ����������
پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامه بایسنغری

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-125

الهام رجبی نیازآبادی؛ فرزانه فرخ فر