کلیدواژه‌ها = تصحیح متن
گزارش کهن‌ترین دست‌نویسِ مرزبان‌نامه

دوره 56، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 25-58

سعید پورعظیمی؛ مجید منصوری


یک معنای ناشناختۀ «آغاز» در شاهنامه

دوره 56، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 147-163

محمد افشین‌وفایی؛ پژمان فیروزبخش


ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت

دوره 45، شماره 3، آبان 1391، صفحه 29-55

سلمان ساکت؛ محمّد جعفر یاحقّی؛ محمّد رضا راشد محصّل؛ محمود عابدی