کلیدواژه‌ها = ایران
شکستگی در اساطیر ایران و هند

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 91-111

سجاد خجسته گزافرودی؛ فاطمه مدرسی


افسون درخت میوه در اروپا و ایران

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 285-294

آنّا کراسنوولسکا